ΣΧΕΤΙΚΑ

Ενίσχυση της Ευζωίας των Εκπαιδευτικών μέσω της Προώθησης της Θετικής Συμπεριφοράς στην Προσχολική Ηλικία

Το πρόγραμμα της πλατφόρμας ProW eLearning βασίζεται στους 5 πυλώνες του μοντέλου ευζωίας PERMA της Θετικής Ψυχολογίας, στα 8 βασικά στοιχεία που συνθέτουν το σύστημα πρωτογενούς πρόληψης SWPBS (Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς) και στην ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης.

Οι εκπαιδευτικοί, μεταξύ άλλων, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες για την εφαρμογή της προσέγγισης στα σχολεία τους. Γενικά, έχουμε συγκεντρώσει ένα πλήρες πακέτο εκπαιδεύσεων, διδακτικών βοηθημάτων, βίντεο και άλλα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί κατά την καθημερινή τους πρακτική.

SWPBS (Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς)

Grid Image

Κοινό όραμα, φιλοσοφία και στόχοι

Grid Image


Ηγεσία

Grid Image

Αξίες και αναμενόμενες συμπεριφορές

Grid Image

Διδασκαλία συμπεριφορών

Grid Image

Αναγνώριση συμπεριφορών

Grid Image

Κοινή αντιμετώπιση μη επιθυμητών συμπεριφορών

Grid Image

Συνεχής έλεγχος και αξιολόγηση

Grid Image

Ενδυνάμωση/ στήριξη προσωπικού

Οι εκπαιδευτικοί, μεταξύ άλλων, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό, όπως υλικό σχετικά με το μοντέλο PERMA και δραστηριότητες για την εφαρμογή για την ευζωία των εκπαιδευτικών, καθώς και εκπαιδευτικές οδηγίες και υλικό από άλλα σχολεία που εφαρμόζουν ή έχουν εφαρμόσει την προσέγγιση ProW. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν διδακτικό υλικό και διδακτικά βοηθήματα. Έχουμε συγκεντρώσει ένα πλήρες πακέτο βίντεο, σχεδίων μαθήματος, αφισών και άλλων βοηθημάτων, τα οποία μπορούν να καθοδηγήσουν τους εκπαιδευτικούς προς τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων και ρουτίνων.

Συνοπτικά, η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης έχει τους ακόλουθους στόχους:

  • Να παρέχει δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με το μοντέλο PERMA και την εφαρμογή του SWPBS
  • Να προσφέρει μια ποικιλία από το απαραίτητο διδακτικό υλικό για την υποστήριξη των προσπαθειών των εκπαιδευτικών και των σχολείων για την εφαρμογή
  • Να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς και τους ενδιαφερόμενους στα 8 βασικά συστατικά του συστήματος SWPBS
  • Να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς στους 5 παράγοντες του μοντέλου PERMA για ενίσχυσης της ευζωίας τους